• Brunssum

    De Buitenring rondom Brunssum

In de gemeente Brunssum is de Buitenring op verschillende plaatsen van invloed. Zo is een aansluiting gemaakt van de Buitenring op de N276 en is de ringweg ter hoogte van de Kling en Klingbemden verdiept aangelegd. Iets verderop zijn de Kattekoelenvijvers verplaatst. De Buitenring gaat ook over de Mijnsteenberg en door het Natura2000-gebied de Brunssummerheide, waar het grootste ecoduct van de Buitenring is gebouwd.

Aansluiting op N276

De Buitenring gaat onderdoor de Brunsummerweg en sluit iets verderop in Brunssum-Noord met twee turborotondes - aan beide kanten van de Buitenring één - aan op de provinciale weg N276. Er is hier voor deze aansluitingsvorm gekozen om geen ruimte in te nemen van het naastgelegen volkstuinencomplex van Stichting In den Lemmender. Het project Buitenring heeft nog meegeholpen om het naastgelegen stuk braakliggend terrein om te bouwen tot openbaar wandelgebied en als fruitboomgaard en moestuin voor Stichting In den Lemmender.


Aansluiting op N276

Verdiepte ligging langs Brunssum-Noord

Verderop gaat de Buitenring over de Europalaan en gaat vervolgens verdiept langs de wijken Kling en Klingbemden. Ook zijn hier geluidsschermen met een luifel. Deze ‘knik’ bovenaan het scherm kan de geluiden van de Buitenring beter tegenhouden dan een recht scherm. Ter hoogte van de Merkelbeekerstraat ligt de Buitenring op hetzelfde niveau als deze kruisende weg. Door de beperkte ruimte was een viaduct of tunnel op deze locatie niet mogelijk en is ervoor gekozen de Merkelbeekerstraat met een lus en viaduct over de Buitenring heen te geleiden. 


Europalaan Brunssum-Noord: geluidsschermen met luifel


Verdiepte ligging langs de wijken Kling en Klingbemden: viaduct Merkelbeekerstraat

Nieuwe Kattekoelenvijvers

Ter hoogte van de Hoogenboschweg, in het beekdal van de Rode Beek, liggen de Kattekoelenvijvers. Van oudsher is dit een heidegebied, dat in de 19e eeuw werd ontgonnen. De restanten van de open bruinkoolwinning zijn in het gebied terug te zien in de vorm van de oude Kattekoelenvijvers.


Hoogenboschweg: Kattekoelenvijvers

De noordelijke vijver is vanwege de komst van de Buitenring gedempt. In goed overleg met de betrokken partijen en rekening houdend met de vissen en de Rode Beek, is een nieuwe vijver aangelegd. Deze vijver heeft vissteigers en het terrein rond de vijvers is voor iedereen toegankelijk door middel van een voetpad. Vanuit de Hoogenboschweg kan langs de vijvers worden gefietst via een fietspad dat onder een viaduct in de Buitenring doorloopt richting Schinveld.

Voordat de nieuwe vijver als visvijver kan worden gebruikt, moet zich eerst een natuurlijk leefmilieu hebben gevormd in het water. Dan pas worden de vissen uitgezet door de hengelsportvereniging.


Kattekoelenvijver

Mijnsteenberg

De Buitenring is over de Mijnsteenberg Hendrik heen gelegd bij de Kranenpool. De Buitenring hier hoog aanleggen, bespaarde geld. Er hoefde daardoor minder mijnsteen afgegraven te worden, minder vervuilde grond afgevoerd te worden, het scheelde een viaduct en het kostte minder tijd.

De bestaande Ganzepool is verlegd en loopt nu parallel aan de Buitenring. De Buitenring doorkruist de Kranenpool, waardoor deze nu doodlopend is. Beide wegen zijn middels twee rotondes aangesloten op de Buitenring.

Ter hoogte van de Eindstraat en de Slezingerstraat zijn twee geluidsschermen geplaatst.


Ganzepool en Kranenpool

Brunssummerheide beschermd

De Buitenring loopt door het Natura 2000-gebied de Brunssummerheide. Om versnippering van dit natuurgebied tegen te gaan is over de Buitenring een 50 meter brede ‘groene’ brug gebouwd, de Natuurbrug Feldbiss. Dit ecoduct zorgt ervoor dat diverse diersoorten de Buitenring veilig kunnen oversteken. De Brunssummerheide, natuurgebied Brandenberg en de Teverenerheide worden hierdoor met elkaar verbonden.


Natuurbrug Feldbiss

De Rimburgerweg wordt via een tunnel onderdoor de Buitenring geleid. Ter hoogte van de golfbaan is de Rimburgerweg definitief afgesloten voor doorgaand (vracht)autoverkeer.


Rimburgerweg

Tussen de Nieuwenhagerweg en de Rimburgerweg ligt een tunnel onder de Buitenring. Deze ‘paardentunnel’ wordt gebruikt door ruiters, mountainbikers en voetgangers. In de Toeristenweg zijn twee ‘verkeersknips’ aangelegd, waardoor doorgaand verkeer niet mogelijk is.


"Paardentunnel"

Neem een kijkje op het tracé van de Buitenring

Klik hier voor de visualisatie van de Buitenring. 

Ik heb een vraag, idee of klacht

Bel het Serviceloket Provincie via

Veelgestelde vragen

De toerit zoals die in het PIP is opgenomen ligt deels op de weg Klingbemden. Het gevolg hiervan is dat het doorgaande verkeer tussen Brunssum en Bingelrade door de woonwijk rijdt. Op aandringen van wijkbewoners heeft de gemeente Brunssum in haar hoedanigheid van toekomstig wegbeheerder gevraagd om de toerit naast de Klingbemden aan te leggen, zodat deze woonstraat ontlast wordt.

Naar aanleiding van ingediende zienswijzen is in het PIP2012 (Provinciaal Inpassingsplan) gekozen voor een verdiepte ligging van de Buitenring ten opzichte van het eerdere plan. Hierdoor komt de Buitenring bij de kruising met de Merkelbeekerstraat op straatniveau te liggen. Als hier een viaduct of een tunnel zou worden aangelegd met natuurlijke taluds zouden meerdere woningen moeten worden gesloopt of er zouden damwanden moeten komen, hetgeen in deze buurt niet gewenst was. Daarom is gekozen voor de bypass via het nieuwe viaduct. Door dit viaduct verder van de Merkelbeekerstraat te leggen kan de hoogte gewonnen worden die noodzakelijk is om een aanvaardbare stijging van de weg naar het viaduct te krijgen, zodat fietsers het viaduct zonder al te veel moeite kunnen bereiken.

De bestaande Kattekoelenvijver lag in het tracé van de Buitenring en is in de eerste helft van 2015 om die reden gedempt. De vijver werd gebruikt als viswater door Hengelsportvereniging Brunssum. Met de gemeente Brunssum en de HSV is afgesproken dat ter vervanging een nieuwe visaccommodatie wordt aangelegd.

Net als in de oude situatie zal de gemeente Brunssum ook eigenaar zijn van de nieuwe vijvers. Deze worden beheerd door HSV Brunssum.

De watervoorziening van de oude vijvers vond plaats doordat kwelwater uit het hoger gelegen bosgebied naar de vijvers stroomde. Deze kwelwateraanvoer wordt in de nieuwe situatie via een drainagesysteem op de vijvers aangesloten. Hierdoor wordt de oude situatie als het ware hersteld.

Om te voorkomen dat de vijvers overstromen zit er een overstort op de Rode Beek die tussen de nieuwe vijvers komt te liggen. Overtollig water kan via deze overstort zonder mechanische systemen worden geloosd en werkt dus altijd.

De knip is aangelegd om gemotoriseerd verkeer op de Toeristenweg te weren. Doel daarvan is de stikstofdepositie te verminderen in dit Natura 2000-gebied. Het is een maatregel die verplicht moet worden uitgevoerd om de Buitenring open te kunnen stellen voor verkeer.

Door een knip aan te leggen (aan beide zijden van de Toeristenweg) wordt daarnaast voorkomen dat verkeer van één zijde bij de Natuurbrug Feldbiss kan komen. Zodoende wordt de fauna die gebruikmaakt van de natuurbrug minder verstoord.

De Toeristenweg ligt in een Natura 2000-gebied en is daarom in de eerste plaats een onderdeel van de natuur. Medegebruik door mensen is toegestaan, maar ondergeschikt aan het natuurbelang. Ter plaatse van de Natuurbrug Feldbiss is een verhoogde trek van dieren, waaronder de belangrijke doelsoorten van dit ecoduct: reptielen en amfibieën. Doordat deze dieren op asfalt gaan liggen dat in de zon opwarmt, lopen zij het gevaar te worden overreden. Daarom is in de vergunning voor de aanleg van het ecoduct opgenomen dat de omgelegde wegdelen van de Toeristenweg (ter hoogte van het ecoduct) niet mogen worden geasfalteerd.

Alleen langzaam verkeer kan nog gebruik maken van de Toeristenweg. Voetgangers, fietsers, bromfietsers, snorfietsers en ruiters/menners kunnen de knips passeren. Hulpvoertuigen kunnen zich zelf toegang verschaffen doordat zij de knips kunnen passeren. Landbouwverkeer moet gebruik maken van de Rimburgerweg.