• Brunssum

    De Kranenpool en de Mijnsteenberg

In de gemeente Brunssum is de Buitenring op verschillende plaatsen van invloed, onder andere op de bedrijventerreinen bij de Mijnsteenberg Hendrik. De Buitenring wordt over de Mijnsteenberg Hendrik heen gelegd bij de Kranenpool. De Buitenring hier hoog aanleggen, bespaart geld. Er hoeft daardoor minder mijnsteen afgegraven te worden, minder vervuilde grond afgevoerd te worden, het scheelt een viaduct en het kost minder tijd. Om de omwonenden tegen het geluid van de Buitenring te beschermen, worden er twee geluidsschermen aangelegd ter hoogte van de Eindstraat en de Slezingerstraat.

Kranenpool en Ganzepool worden aangepast

Het gebied Kranenpool ligt in het oosten van Brunssum met aan de rand ervan de Mijnsteenberg Hendrik. In de directe omgeving liggen verschillende bos- en recreatiegebieden: het beekdal Rode Beek, het Schutterspark en de uitlopers van de Brunssummerheide. Ook liggen er bedrijventerreinen in het gebied; Bouwberg, Ora et Labora en Hendrik.

Bij de kruising met de weg Kranenpool gaat de Buitenring over een nieuw gebouwd viaduct heen en kruist de Kranenpool dus bovenlangs in plaats van onderlangs zoals eerder gepland was.

De huidige Ganzepool is nu doodlopend, maar blijft behouden voor de ontsluiting van de aanliggende bedrijven.

Rotondes als aansluiting op de Buitenring

De wegen Ganzepool en Kranenpool zijn omgebouwd tot 60 km-wegen buiten de bebouwde kom. Langs beide wegen is een vrij liggend fietspad aangelegd, zodat fietsers ook veilig gebruik van de weg kunnen maken. De Kranenpool krijgt een aansluiting met de Buitenring door middel van twee rotondes. De natuurwaarden en leefbaarheid in het gebied blijven ook in het aangepaste ontwerp behouden. Daarvoor worden maatregelen getroffen zoals het aanleggen van wallen van grond bovenop de mijnsteenberg die het zicht op de Buitenring vanuit de Brunssummerheide moeten ontnemen. Ook wordt extra beplanting aangebracht.

Neem een kijkje op het tracé van de Buitenring

Klik hier voor de visualisatie van de Buitenring. 

Ik heb een vraag, idee of klacht

Bel ons Serviceloket via telefoonnummer

Veelgestelde vragen

Het project is in de uitvoeringsfase op zoek naar mogelijkheden om kosten te besparen en de meest optimale oplossing voor de situatie. Dat kan gebeuren door in het gebied Kranenpool te besparen op grondverzetkosten. Het tracé van de Buitenring voert in het nieuwe ontwerp niet meer dwars door maar boven over de steenberg van de voormalige mijn Hendrik. Hierdoor hoeft een aanzienlijke hoeveelheid mijnsteen minder verplaatst te worden. Voor omwonenden betekent dit dat er minder geluid- en stofoverlast is door de werkzaamheden.

De exacte besparing is nog niet bekend omdat het ontwerp nog verder uitgewerkt en uitgevoerd moet worden. Globaal wordt nu een besparing van circa 2,5 miljoen euro verwacht. Daar staan echter ook weer kosten tegenover. De besparing bestaat voornamelijk uit het minder grondverzet, het achterwege blijven van het eerder geplande viaduct waarmee de weg Ganzepool over de Buitenring zou kruisen en het niet hoeven afvoeren van een partij verontreinigde grond, die in het nieuwe ontwerp ter plaatse kan worden verwerkt en geïsoleerd wordt.

De totale geluidsproductie wordt niet hoger, maar omdat de weg hoger komt te liggen moeten de geluidswanden die waren voorzien bij de Eindstraat en de Slesingerstraat worden aangepast. Verder krijgen drie extra woningen in het gebied een Hogere Geluidswaarde toegekend en krijgt een aantal andere woningen een hogere Hogere Geluidswaarde dan voorheen het geval was. Alle woningen die een hogere grenswaarde krijgen toebedeeld worden nader onderzocht om na te gaan of de noodzaak aanwezig is om aanvullende geluidsmaatregelen aan/in de woning te treffen. Voor de Natura 2000-gebieden Brunssummerheide en Tevenerheide zijn er geen geluidseffecten als gevolg van de planwijziging.

De verkeersstromen wijzigen als gevolg van de planwijziging nauwelijks. Daardoor blijft de stikstofdepositie in de Natura 2000-gebieden Brunssummerheide en Tevenerheide op een gelijk of iets lager niveau als in het Provinciaal Inpassingsplan 2012.

De Buitenring lag in het oude ontwerp bij de Ganzepool ongeveer 4 meter onder de huidige maaiveldhoogte. Daardoor moest er een viaduct worden gebouwd om de Ganzepool over de Buitenring te leiden.

In het nieuwe ontwerp komt de Buitenring op deze locatie enkele meters hoger te liggen. Een viaduct zou dan dermate brede taluds krijgen dat extra grondverwerving en woningsloop nodig zou zijn. Dit werd als ongewenst en kostenverhogend ingeschat en om die reden is gezocht naar een alternatieve afwikkeling van het verkeer tussen de kern Brunssum en de oostflank. Er is nu voor gekozen dit verkeer te leiden via het viaduct aan de Kranenpool. Deze route is circa 600 meter langer. De omrijdtijd voor gemotoriseerd verkeer bedraagt minder dan 1 minuut, voor fietsers bedraagt de omrijdtijd circa 2 minuten en voor voetgangers 7-8 minuten.

In het ontwerp van de Buitenring is op regelmatige afstanden een voorziening gepland voor de passage van de in het gebied aanwezige fauna. Die passages worden afgestemd op de specifieke soorten die er gebruik van zullen maken.

In het oorspronkelijke ontwerp was een passage voorzien bovenop het geplande viaduct aan de Ganzepool, deze passage was ook geschikt voor de soort ree. Nu dit viaduct niet gebouwd wordt is deze passage komen te vervallen. Er is voor gekozen reeën “om te leiden”. Dieren die trekken van de Brunssummerheide van/naar de Schinvelder bossen en de Tevenerheide kunnen dit doen via het te bouwen ecoduct in de Brunssummerheide ter hoogte van de golfbaan of via de Rode Beek en het Schutterspark naar de Hoogenboschweg. In het bedrijventerrein Hendrik worden reeën uitgerasterd, zodat zij in dit gebied niet terecht kunnen komen en niet het gevaar lopen verkeersslachtoffer te worden.Voor alle andere soorten worden de faunavoorzieningen die in het oorspronkelijke ontwerp zaten waar nodig aangepast. De hoger gelegen Buitenring vormt dus geen (extra) belemmering voor deze soorten.

In het voortraject van de totstandkoming van dit plan is met bedrijven en omwonenden gesproken over de planwijziging en de gevolgen daarvan. Om negatieve gevolgen te minimaliseren/voorkomen zijn in het plan maatregelen getroffen. Zo is de geluidswand bij de Eindstraat verhoogd en verlengd en komt er een extra grondwal tussen de Buitenring en het Blote Voeten Park. Daarnaast zal in samenwerking met de gemeente Brunssum worden nagegaan of een brede(-re) groencorridor kan worden aangelegd tussen de Bouwbergstraat en Eindstraat, zodat het groene karakter van het gebied zo veel als mogelijk behouden wordt. Dit maakt geen onderdeel uit van het Provinciaal Inpassingsplan maar is hier wel een uitvloeisel van. Tenslotte is met de bewoners van de Bouwbergstraat en de Eindstraat overlegd over de invulling van de landschappelijke inpassing in hun woonomgeving.