• Brunssum

    Nieuwe Kattekoelenvijver

De Kattekoelenvijvers liggen langs de Hoogenboschweg, in het beekdal van de Rode Beek. De zuidelijke vijver blijft behouden maar de noordelijke vijver is vanwege de aanleg van de Buitenring gedempt. Vlakbij de oude, gedempte vijver wordt een nieuwe Kattekoelenvijver gegraven. Het hele proces is afgestemd met de instanties én de vissers.

Nauw overleg met diverse partijen

De plek waar de Kattekoelenvijvers langs de Hoogenboschweg liggen, is van oudsher een heidegebied. In de 19e eeuw werd dit ontgonnen. De restanten van de open bruinkoolwinning zijn in het gebied terug te zien in de vorm van de oude Kattekoelenvijvers. Tot de aanleg van de Buitenring werden deze vijvers gebruikt als visvijver en vond er veel dagrecreatie plaats.

De noordelijke vijver van de twee Kattekoelenvijvers is gedempt om plaats te maken voor de Buitenring. Daarvoor moest uiteraard een nieuwe vijver terugkomen. Om dat zo goed mogelijk te doen, zijn we in overleg gegaan met de gemeente Brunssum, Hengelsport Vereniging Brunssum, Sportvisserij Limburg, en het Waterschap Roer en Overmaas. Met deze partijen hebben we een plan opgezet om de beste plek te kiezen voor de nieuwe vijver en over de manier van dempen van de oude vijver. Daarbij is rekening gehouden met de hoogteligging en de aanwezigheid van de Rode Beek en kwelwater. Bij het dempen is ook heel voorzichtig met de aanwezige vissen in de vijver omgegaan. Zoveel mogelijk vissen zijn vóór het dempen gevangen. Het dempen is daarna heel langzaam gebeurd. Zo konden de vissen die zichtbaar werden terwijl het water zakte, alsnog gevangen worden. De vissen zijn ergens anders ondergebracht tot de nieuwe Kattekoelevijver in gebruik kan worden genomen.

De nieuwe Kattekoelenvijver

In 2017 is gestart met de werkzaamheden aan de nieuwe Kattekoelenvijver. De nieuwe vijver ligt vlakbij de oude. Deze vijver heeft vissteigers en het terrein rond de vijvers is voor iedereen toegankelijk door middel van een voetpad. Ook zijn er twee parkeerplaatsen: een aan iedere kant van de Rode Beek die tussen de twee waterpartijen stroomt. Vanuit de Hoogenboschweg kan langs de vijvers worden gefietst via een fietspad dat onder een viaduct in de Buitenring doorloopt richting Schinveld.

Nadat de nieuwe vijver met water is gevuld en de begroeiing is geplant, kan deze nog niet direct worden gebruikt als visvijver. Eerst moet zich een natuurlijk leefmilieu hebben gevormd in het water en dan pas worden de vissen uitgezet door de hengelsportvereniging.

 

Neem een kijkje op het tracé van de Buitenring

Klik hier voor de visualisatie van de Buitenring. 

Ik heb een vraag, idee of klacht

Bel ons Serviceloket via telefoonnummer

Veelgestelde vragen

De bestaande Kattekoelenvijver lag in het tracé van de Buitenring en is in de eerste helft van 2015 om die reden gedempt. De vijver werd gebruikt als viswater door Hengelsportvereniging Brunssum. Met de gemeente Brunssum en de HSV is afgesproken dat ter vervanging een nieuwe visaccommodatie wordt aangelegd.

De nieuwe accommodatie bestaat net als de oude weer uit twee vijvers. De totale oppervlakte van de vijvers is ongeveer 8500 m². De vijvers worden 4 meter diep. Er worden 33 visplekken ingericht en een beperkt aantal parkeerplaatsen aangelegd.

Nee, de aanleg van de vijver maakt geen onderdeel uit van de Buitenring maar wordt wel uitgevoerd door dezelfde aannemer. De aanleg van de vijver is een gevolg van de Buitenring. In het PIP voor de aanleg van de Buitenring is de kleine vijver die niet is gedempt wel opgenomen, maar voor de aanleg van de nieuwe vijver moet een afzonderlijke ruimtelijke procedure worden gevolgd.  

Begin 2017 is gestart met de aanleg van de nieuwe Kattekoelenvijver. Nadat het werk is uitgevoerd moet het water in de vijver eerst weer een natuurlijk evenwicht krijgen en moeten nieuwe vissen worden uitgezet. Vanaf 2019 kan dan weer gevist worden in de vijver.

.

Net als in de oude situatie zal de gemeente Brunssum ook eigenaar zijn van de nieuwe vijvers. Deze worden beheerd door HSV Brunssum.

De watervoorziening van de oude vijvers vond plaats doordat kwelwater uit het hoger gelegen bosgebied naar de vijvers stroomde. Deze kwelwateraanvoer wordt in de nieuwe situatie via een drainagesysteem op de vijvers aangesloten. Hierdoor wordt de oude situatie als het ware hersteld.

Om te voorkomen dat de vijvers overstromen zit er een overstort op de Rode Beek die tussen de nieuwe vijvers komt te liggen. Overtollig water kan via deze overstort zonder mechanische systemen worden geloosd en werkt dus altijd.