• Brunssum

    Oplossingen Kling en Klingbemden

De aanleg van de Buitenring is in Brunssum volop bezig. In Brunssum-Noord loopt de Buitenring langs de wijken De Kling en Klingbemden. De bewoners waren bang voor het geluid dat het verkeer op de Buitenring zal veroorzaken. In overleg met gemeente en bewoners zijn hiervoor oplossingen bedacht.

Extra diepe Buitenring langs Brunssum-Noord

In nauw overleg met de bewoners van De Kling en Klingbemden en met de gemeente Brunssum, hebben we het ontwerp van de Buitenring hier aangepast. Het resultaat is dat de Buitenring op dit stuk dieper ligt. Ook is goed gekeken naar de geluidsschermen op deze plek. In plaats van extra hoge rechte schermen, komen ter hoogte van de Henri Dunantstraat nu geluidsschermen met een normale hoogte en een luifel. Deze ‘knik’ bovenaan het scherm kan de geluiden van de Buitenring beter tegenhouden dan een recht scherm. Ook is de geluidswal ter hoogte van de Montgomerystraat in overleg met de aanwonenden ontworpen. 

Uitbreiding volkstuinencomplex Stichting In den Lemmender

In Brunssum-Noord sluit de Buitenring met twee turborotondes - aan beide kanten van de Buitenring één - aan op de provinciale weg N276. Er is hier voor deze aansluitingsvorm gekozen om geen ruimte in te nemen van het naastgelegen volkstuinencomplex van Stichting In den Lemmender. In samenspraak met de Stichting, de gemeente en de aannemerscombinatie heeft het project Buitenring ook meegewerkt aan de uitbreiding van het vokstuinencomplex. Naast het complex lag een groot stuk braakliggend terrein. Dit lag verlaagd ten opzichte van het volkstuinenterrein. De grond die door het uitgraven van de Buitenring vrijkomt, is gebruikt om het braakliggend terrein op te hogen. Dit terrein is omgebouwd tot openbaar wandelgebied en fruitboomgaard en gemeenschappelijke moestuin voor de Stichting.  In september 2016 is het nieuwe terrein in gebruik genomen.

Lus en viaduct bij Merkelbeekerstraat

De Buitenring komt bij de Merkelbeekerstraat op het niveau van deze kruisende weg te liggen. Door de beperkte ruimte die hier beschikbaar is, kon de Merkelbeekerstraat de Buitenring niet kruisen met een viaduct of tunnel. De bewoners uit de buurt van Klingbemden waren niet blij met het vooruitzicht dat het verkeer tussen Brunssum en Bingelrade/Schinveld in de toekomst door hun woonstraat zou rijden. Zij wilden graag dat de geplande lus door hun woonwijk vervangen werd door een lus tussen hun wijk en de Buitenring. In overleg met de gemeente zijn we op dit verzoek ingegaan. Er is een nieuwe lus aangelegd naar het viaduct dat over de Buitenring heengaat. Zo kan het doorgaande verkeer de Buitenring kruisen zonder gebruik te maken van de straat Klingbemden. Nadat de toegangsweg naar het nieuwe viaduct in juli 2016 in gebruik is genomen, is de Merkelbeekerstraat ter hoogte van de Buitenring afgesloten. Door de aanleg van een nieuw voetpad, is ook de verbinding voor voetgangers vanuit de wijk De Kling gemaakt.

Neem een kijkje op het tracé van de Buitenring

Klik hier voor de visualisatie van de Buitenring. 

Ik heb een vraag, idee of klacht

Bel ons Serviceloket via telefoonnummer

Veelgestelde vragen

De toerit zoals die in het PIP is opgenomen ligt deels op de weg Klingbemden. Het gevolg hiervan is dat het doorgaande verkeer tussen Brunssum en Bingelrade door de woonwijk rijdt. Op aandringen van wijkbewoners heeft de gemeente Brunssum in haar hoedanigheid van toekomstig wegbeheerder gevraagd om de toerit naast de Klingbemden aan te leggen, zodat deze woonstraat ontlast wordt.

Nee, dat is niet het geval. De toerit aan de noordzijde sluit ongeveer ter hoogte van café de Kling (ten zuiden van de beek) weer aan op de Merkelbeekerstraat.

Naar aanleiding van ingediende zienswijzen is in het PIP2012 (Provinciaal Inpassingsplan) gekozen voor een verdiepte ligging van de Buitenring ten opzichte van het eerdere plan. Hierdoor komt de Buitenring bij de kruising met de Merkelbeekerstraat op straatniveau te liggen. Als hier een viaduct of een tunnel zou worden aangelegd met natuurlijke taluds zouden meerdere woningen moeten worden gesloopt of er zouden damwanden moeten komen, hetgeen in deze buurt niet gewenst was. Daarom is gekozen voor de bypass via het nieuwe viaduct. Door dit viaduct verder van de Merkelbeekerstraat te leggen kan de hoogte gewonnen worden die noodzakelijk is om een aanvaardbare stijging van de weg naar het viaduct te krijgen, zodat fietsers het viaduct zonder al te veel moeite kunnen bereiken.

Het nieuwe viaduct is in beginsel bedoeld voor alle verkeer. Omdat de nieuwe toerit wel krapper wordt aangelegd geldt er een snelheidsbeperking. De gemeente Brunssum speelt als wegbeheerder met de gedachte om het viaduct af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Als zij hiertoe daadwerkelijk besluit zal er een verkeer onttrekkingsprocedure worden gevolgd met alle rechtsbeschermingsmiddelen die daar voor gelden.

De verspreiding van licht als gevolg van verkeer naar en over het viaduct zal worden beperkt door de aanleg van antiverblindingsmaatregelen op de toerit. Deze worden door maatwerk in het najaar van 2016 nog aangevuld.

Het verkeersaanbod op de Titus Brandsmastraat wordt niet beïnvloed door de wijziging van de toerit bij de Klingbemden. Als de gemeente Brunssum mocht besluiten het viaduct te sluiten voor gemotoriseerd verkeer dan zal zij hiervoor een verkeer onttrekkingsprocedure volgen, waarin wordt onderzocht wat de gevolgen hiervan zijn, ook op de routes die als gevolg van zo’n besluit een groter verkeersaanbod krijgen. Tegen een dergelijk besluit staan de gebruikelijke rechtswegen open. De provincie is niet van plan en evenmin bevoegd om een verkeer onttrekkingsbesluit voor de nieuwe verbinding te nemen.