• Het project

    De Buitenring nader bekeken

De Buitenring Parkstad Limburg heeft een duidelijk doel: zorgen dat de bereikbaarheid van en binnen de regio Parkstad sterk verbetert. De Buitenring zorgt voor een vlotte verbinding tussen gemeenten in de regio en voor een goede verbinding met nationale en internationale wegen. Daarbij worden bestaande wegen die door woonkernen leiden ontlast. Dat is goed voor de leefbaarheid. Bovendien biedt de nieuwe weg volop kansen voor economische en toeristische ontwikkelingen en verbetert de verkeersveiligheid in het gebied.

Buitenring ringweg rondom Parkstad Limburg

De Buitenring wordt een ringweg rondom de stadsregio Parkstad Limburg, waar de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken en Schinnen deel van uitmaken. De autoweg bestaat straks uit twee rijbanen van elk twee rijstroken. De maximale snelheid buiten de bebouwde kom wordt 100 km per uur, met uitzondering van de trajecten door de Brunssummerheide en het Geleenbeekdal. Hier is de maximumsnelheid 80 km per uur.

Samen met de aanleg van de Buitenring worden ook de provinciale wegen N298, N299 en N300 verbeterd. Zo ontstaat een fijnmazig wegennet, met een hoogwaardige verbinding rond de regio en een goede aansluiting op de hoofdwegen binnen Parkstad, zoals de Binnenring Parkstad. Zo zijn woonwijken, bedrijven en toeristische attracties in de regio straks beter te bereiken. Klik hier voor de tracékaart Buitenring Parkstad Limburg.

Financiers en projectpartners

De Buitenring Parkstad Limburg is een omvangrijk project, waarbij een groot aantal partijen betrokken zijn. Deze partijen zijn verantwoordelijk voor de financiering van de Buitenring:

  • Provincie Limburg
  • Het Rijk
  • Stadsregio Parkstad Limburg
  • Gemeente Brunssum
  • Gemeente Heerlen
  • Gemeente Kerkrade
  • Gemeente Landgraaf
  • Gemeente Onderbanken

Deze partijen hebben de handen ineen geslagen om de Buitenring te realiseren:

Rotonde Avantis

De Aansluiting Avantis wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van het Operationeel Programma Zuid-Nederland (OP-Zuid).

Downloads

Ik heb een vraag, idee of klacht

Bel ons Serviceloket via telefoonnummer

Veelgestelde vragen

De Buitenring Parkstad Limburg is 31 augustus 2019 volledig gereed.

De Buitenring gaat in vier fasen naar de volledige openstelling op 31 augustus 2019. De gefaseerde aanpak is noodzakelijk om de druk op het bestaande wegennet - met name bij de aansluiting bij Nuth - te kunnen beheersen.

Fase 1: Beschikbare wegdelen in 2017
De Dentgenbachweg en de voormalige N299 tussen Brunssum en de Gravenweg (grens Landgraaf en Kerkrade) zijn afgelopen zomer al in gebruik genomen. In november zijn de Hamstraat in Kerkrade en het wegvak tussen de N274 en de N276 (Brunssum-Noord) weer voor verkeer beschikbaar.

Fase 2: Technisch gereed in april 2018
Vanaf april 2018 is de Buitenring, met uitzondering van de aansluiting bij Nuth technisch gereed. Het overgrote deel kan dan bereden worden. Om te voorkomen dat het verkeer bij Nuth onder te grote druk komt te staan, zal op sommige plekken nog worden gewacht met het openstellen van de weg. Intussen wordt gebouwd aan de nieuwe toerit voor de A76.

Fase 3: Buitenring in zijn geheel zonder turboverkeersplein (Nuth) in oktober 2018
In oktober 2018 kan de nieuwe toerit van de aansluiting Nuth (van de Buitenring op de A76) worden benut. Vanaf dat moment is het mogelijk om alle delen van de Buitenring in gebruik te nemen met uitzondering van de aansluiting Nuth zelf. De A76 zal vooruitlopend op de definitieve aansluiting wel al toegankelijk worden gemaakt voor verkeer van en naar de Buitenring.

Fase 4: Volledige openstelling Buitenring Parkstad Limburg op 31 augustus 2019
Tussen oktober 2018 en 31 augustus 2019 wordt het turboverkeersplein dat de Buitenring in Nuth verbindt met de A76 gebouwd, waarna de Buitenring Parkstad Limburg officieel kan worden geopend. 
Vanaf de volledige openstelling profiteert de regio van alle voordelen van de Buitenring, zoals minder (vracht)verkeer in de woonwijken en de betere bereikbaarheid van onder andere bedrijventerreinen en
de toeristische attracties. Ook de verwachte economische ontwikkeling kan dan optimaal op gang komen. 
Tussen september 2019 en eind december 2019 worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd op de aansluitende lokale wegen. Dat kan pas gebeuren wanneer het verkeer gebruik kan maken van de Buitenring en de aansluiting op de A76 in Nuth.

 

De regio Parkstad is een versnipperd gebied, vooral infrastructureel. Inwoners en bedrijven hebben daar dagelijks last van. Het verkeer vindt maar moeizaam zijn weg door het gebied en bedrijven zijn lastig te bereiken. De Buitenring zal ’n hoop problemen gaan oplossen. Het verkeer stroomt sneller door en de hele regio wordt beter bereikbaar. Het woon- en leefklimaat zal sterk verbeteren doordat woonbuurten minder last meer hebben van doorgaand verkeer. Bovendien biedt de Buitenring de kans om het nu versnipperde gebied beter en ook aantrekkelijker in te richten naar een omgeving waar het prettig wonen, werken en leven is. En waar je volop kunt genieten van de natuur en tal van recreatieve voorzieningen.

Kortom, de aanleg van de Buitenring zal leiden tot een aanzienlijke verbetering van de aansluitingen op de (inter)nationaal en (inter)regionaal verbindende wegen. Daardoor verbetert substantieel de afwikkeling van het verkeer. Dat is gunstig voor de bereikbaarheid van Parkstad en de verkeersveiligheid in de regio. Daarnaast zal de Buitenring een welkome bijdrage leveren aan de ruimtelijke structuur van Parkstad, de leefbaarheid in de woonkernen, alsook de economische en toeristische ontwikkelingmogelijkheden binnen deze regio.

De Raad van State (RvS) heeft woensdag 11 maart 2015 toestemming gegeven voor de volledige aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg. De autoweg bestaat straks over de gehele 26 km uit twee rijbanen van elk twee rijstroken. De maximale snelheid buiten de bebouwde kom wordt 100 km per uur, met uitzondering van de trajecten door de Brunssummerheide en het Geleenbeekdal. Hier is de maximumsnelheid 80 km per uur.

Mbt de passages uit de uitspraak van de Raad van State:
…III. vernietigt het besluit van provinciale staten van Limburg van 29 juni 2012, nr. G-12-022, tot vaststelling van het inpassingsplan "Buitenring Parkstad Limburg 2012", voor zover het betreft:
a. de plandelen met de bestemming "Verkeer" ter hoogte van de Natura 2000-gebieden Brunssummerheide en Geleenbeekdal;
…IV. bepaalt dat de rechtsgevolgen van het besluit van provinciale staten van Limburg van 29 juni 2012, nr. G-12-022, tot vaststelling van het inpassingsplan "Buitenring Parkstad Limburg 2012", voor zover onder III.a. vernietigd, in stand blijven;.

Een korte uitleg:
Het op 29 juni 2012 vastgestelde Provinciaal Inpassingsplan is voorzien van een aantal onderzoeken. Daarna zijn tussen 2012 en 2014 nog aanvullende ecologische veldonderzoeken (natuuronderzoeken) uitgevoerd. De RvS oordeelt nu dat de onderzoeken uit 2012 en voorafgaande jaren onvoldoende aantonen dat geen aantasting van natuur plaatsvindt. Daarom wordt het besluit met betrekking tot de bestemming ‘verkeer’ ter hoogte van het Geleenbeekdal en de Brunssummerheide (de zgn. Natura-2000 gebieden) vernietigd.
Tegelijkertijd constateert de RvS dat uit de aanvullende onderzoeken (tussen 2012 en 2014) blijkt dat er geen nadelige gevolgen zijn voor de Natura 2000-gebieden. Daarom blijven de rechtsgevolgen in stand en treedt het Inpassingplan toch in werking. Daarmee geeft de RvS groen licht voor de aanleg van de gehele Buitenring. De weg mag meteen in gebruik worden genomen.