• Buitenring & Natuur

Het project compenseert 125 hectare verplichte natuurcompensatie, en zorgt daarnaast nog voor 45 hectare extra natuur én investeert in een kwaliteitsimpuls voor de natuur.

Zo’n groot infrastructureel project als de Buitenring Parkstad Limburg is hoe dan ook ingrijpend voor het landschap en voor de natuur. Het bleek dan ook helaas niet mogelijk om alle natuur te sparen. Maar gelukkig zorgt de Buitenring ook voor nieuwe kansen voor de natuur. Behalve dat alle verloren natuur gedurende het project op een andere plaats gecompenseerd gaat worden of ter plekke maatregelen worden genomen om negatieve effecten weg te nemen of te verzachten, wordt dankzij de Buitenring ook nog extra natuur aangelegd en gestimuleerd.

De nieuwe weg doorsnijdt in totaal ongeveer 38 hectare beschermde natuurgebieden. Voor de natuur die hiermee verloren gaat moet nieuwe natuur in de plaats komen. Het project moet daardoor 125 hectare verplicht compenseren, maar zorgt daarnaast nog voor 45 hectare extra natuur én investeert in een kwaliteitsimpuls voor de natuur. Ook wordt langs de Buitenring zo’n 60 hectare berm aangelegd, die straks ook een natuurlijke invulling krijgt.

Natuurgebieden zoveel mogelijk laten aansluiten

De ecologen van de Provincie Limburg, de Parkstadgemeenten en het Waterschap Roer en Overmaas hebben gezocht naar natuurcompensatiegebieden die zoveel mogelijk aansluiten op bestaande natuur. Hierdoor worden bestaande natuurgebieden versterkt en ontstaan nieuwe verbindingen tussen de bestaande natuurgebieden. Hierdoor wordt het leefgebied van dieren vergroot.

De eerste 100 ha nieuwe natuurgebieden aangelegd

Inmiddels zijn de eerste 100 hectare natuurcompensatiegebieden klaar voor gebruik. En niet alleen de dieren hebben hier profijt van. Sommige delen zijn ook geschikt voor mensen, voor recreatie. Zo is er in Schinnen een wandelroute tot stand gekomen. U kunt deze wandelroute hier downloaden of ophalen in het informatiecentrum in Nuth.

De aanleg van de nieuwe natuur in het kader van het project Buitenring is al gestart in 2012. Hierdoor hebben de dieren al kunnen wennen aan hun nieuwe leefomgeving en heeft de nieuw aangelegde natuur de tijd om zich te ontwikkelen. Er zijn inmiddels al enkele faunapassages aangelegd en ook met de bouw van het ecoduct bij de Brunssumerheide is inmiddels gestart.

Alle dieren en planten op het tracé zijn verplaatst

Het is belangrijk dat (beschermde) dieren en planten tijdens de aanleg van de Buitenring niet worden verstoord of doodgaan. Daarom hebben ecologen vanaf het voorjaar van 2013 het complete tracé waar de Buitenring gaat komen - dus 26 km - ‘ingepakt’ in hekken. Vervolgens hebben ze dat hele gebied afgezocht op (beschermde) dier- en plantensoorten. De gevonden 25.000 dieren en planten hebben ze daarna verplaatst naar nieuwe, geschikte leefgebieden. Er zijn vooral beschermde reptielen verplaatst zoals de hazelworm, de levendbarende hagedis en de zeldzame zandhagedis, net als amfibieën zoals de rugstreeppad en de alpenwatersalamander. Maar ook dassen hebben op een andere plaats een nieuw huis gekregen doordat we op meerdere plekken langs het tracé ‘kunstburchten’ hebben gemaakt. Deze ‘eco-verhuizing’ is de meest omvangrijke die ooit in Nederland is uitgevoerd.

Nieuwe nestkasten voor vogels en vleermuizen

Voor vogels en vleermuizen zijn er meer dan 200 nestkasten opgehangen. Ook werden nieuwe bomen aangeplant als ‘hop-over’ voor de vleermuizen op hun dagelijkse routes. Die bomenrijen leiden de vleermuizen van het ene naar het andere leefgebied. Op die plekken waar bestaande ‘hop-overs’ voor vleermuizen worden verstoord door de aanleg van de weg, worden tijdelijke, kunstmatige ‘hop-overs’ aangelegd. Dat gebeurt met behulp van schermen of in de vorm van snelgroeiende populieren.

Faunapassages: veilige doorgangen voor dieren, over of onder de weg

In totaal worden zo’n 125 faunapassages aangebracht. Hierdoor kunnen dieren veilig en zonder obstakels over of onder de weg oversteken naar natuurgebieden aan de andere zijde van de weg. Zo’n faunapassage wordt afgestemd op de dieren die in die specifieke omgeving veel voorkomen en uiteraard op de ruimte die er is. Zo komen er kleine buizen onder de weg door voor kleine diersoorten als padden, en dassen. Bij veel viaducten voor fietsers en voetgangers komt ook een beplante strook voor dieren. Bij de Brunssummerheide bijvoorbeeld, is al gestart met de aanleg van een 50 meter breed ecoduct. Dit ecoduct - een brug begroeid met bomen en planten - verbindt straks de Brunssummerheide met de Brandenberg en de Duitse Teverenerheide. Het leefgebied van de dieren op de Brunssumerheide wordt dankzij deze veilige verbinding enorm uitgebreid.

Kwaliteitsimpuls natuur versterkt de natuur rond de Buitenring

Bij de vaststelling van het Inpassingsplan voor de Buitenring hebben Provinciale Staten in 2012 besloten tot een zogenaamde kwaliteitsimpuls voor de natuur. Zo wordt de natuur rond de Buitenring, in het bijzonder in het Geleenbeekdal en op de Brunssummerheide, nog eens extra versterkt. Deze kwaliteitsimpuls komt bovenop de verplichte maatregelen. Voor de kwaliteitsimpuls is een extra bedrag van 8,2 miljoen euro gereserveerd voor de volgende maatregelen:

1. de inrichting of omvorming tot natuurgebieden van landbouwgronden die als zogenaamde stikstofmaatregelpercelen zijn aangeduid,
2. een reeks hydrologische maatregelen én een extra beheerpakket voor de Brunssummerheide,
3. meefinancieren van de renaturering van de Rode Beek,
4. meefinancieren van het nieuw aan te leggen ecoduct tussen de Brunssummerheide en de Teverenerheide in Duitsland – in wezen een ‘grensoverschrijdend’ ecoduct.

Nieuwe natuurgebieden worden al gebruikt door de dieren

Om aan te tonen dat de ingerichte natuurcompensatiegebieden ook daadwerkelijk gebruikt worden door de diersoorten waarvoor ze bedoeld zijn, worden deze gebieden ook regelmatig onderzocht. Uit de eerste onderzoeken - de monitoring - blijkt dat de ingerichte terreinen snel in gebruik werden genomen. Zo zijn in de nieuw aangelegde poelen direct verschillende soorten amfibieën aangetroffen. Op andere terreinen blijkt uit de gevonden wissels - paden die door bijvoorbeeld dassen gemaakt zijn - dat de das naar dit gebied is getrokken.

De kleurrijke bloemranden langs akkers werden speciaal aangelegd voor roofvogels. Maar ook de passerende wandelaar heeft er plezier van, net als zangvogels en talloze insecten. Er zijn zelfs al nesten van de niet algemeen voorkomende Dwergmuis gevonden.

Stikstofmaatregelen beschermen de natuur en omwonenden

Uit de ‘Passende Beoordeling’ blijkt dat de Buitenring geen negatieve effecten zal hebben op de Natura 2000-gebieden Brunssummerheide en het Geleenbeekdal. Dit komt doordat er maatregelen worden getroffen tegen de uitstoot van stikstof van het verkeer. Voorbeelden van deze maatregelen zijn de stikstofschermen die op de Brunssummerheide in aansluiting op het ecoduct worden geplaatst. In het Inpassingsplan en in de Natuurbeschermingswetvergunning is zeker gesteld dat deze maatregelen op tijd klaar zullen zijn. Uit luchtkwaliteitsberekeningen blijkt dat na ingebruikname van de Buitenring wordt voldaan aan grenswaarden uit de Wet milieubeheer, de milieukwaliteitseisen, ook voor wat betreft stikstofemissie.

De stikstofmaatregelen zijn:
• een verbreding van het al geplande ecoduct op de Brunssumerheide naar 50 meter en het aanbrengen van wanden die de stikstof tegenhouden aan allebei de kanten van dit ecoduct,
• het terugbrengen van de snelheid ter hoogte van de beide Natura 2000-gebieden Geleenbeekdal en Brunssummerheide van 100 naar 80 kilometer per uur,
• het onttrekken van gronden aan de landbouw - en dus aan bemesting - in de directe omgeving van de Natura 2000-gebieden en het omzetten van deze gebieden naar natuurgebieden,
• het verplaatsen van de Manege Brunssummerheide,
• het aanbrengen van een ‘knip’ - oftewel afsluiting voor gemotoriseerd verkeer - op de Naanhofsweg (Nuth).

 

Ik heb een vraag, idee of klacht

Bel het Serviceloket Provincie via

Veelgestelde vragen

De das zal gezien de werkzaamheden niet het terrein op kunnen waar de Verdiepte Ligging wordt aangelegd. Dit is bewust gedaan zodat het terrein “Waardevrij” is en de aannemer ongestoord kan werken zonder dat er bijvoorbeeld straks een dassenburcht op het tracé aanwezig is. Een en ander is ook zo in de ontheffing van het ministerie van EZ bepaald. Een van de maatregelen die straks worden genomen, zijn een aantal passages die de das de mogelijkheid geven om aan de overzijde van de Buitenring te komen. Hier zijn inmiddels ook speciale natuurterreinen voor de das ingericht. Een van de passages komt op het viaduct nabij de Rozenstraat waar dieren gescheiden van voetgangers naar de overzijde kunnen. Nabij de Allée is al zo’n passage aangelegd en kan men dus een indruk krijgen hoe deze eruit komen te zien. De passage zal overigens al voor openstelling van het tracé te gebruiken zijn voor de das en andere dieren.

Deze netten zijn vleermuisschermen. Vleermuizen gebruiken boom/struikrijen als oriëntatie om hun richting te bepalen naar nesten en/of eetgebieden. Haal je zo’n boom/struikrij weg, dan worden daarvoor in de plaats deze groenen netten geplaatst, zodat de vleermuizen een nieuwe oriëntatie mogelijkheid hebben.